Nabídka studijních oborů

Bakalářské studium jednooborové

Specifikem bakalářského studia na PdF je přijímání studentů s nulovou znalostí ruského jazyka (od roku 2004). Přijatým studentům je v rámci CŽV nabízen týdenní Úvodní kurz RJ, který studentům pomůže lépe zvládnout nácvik azbuky, psaní a čtení v ruštině. Kurz se vypisuje týden před začátkem semestru. První ročník studia je zaměřen na intenzivní rozvoj jazykových dovedností studentů.

Bakalářské studium se skládá z oborové složky, učitelské profilace předmětů dle potřeb PdF/MU.

Oborová složka se skládá v povinných a volitelných předmětů, které tvoří jednotlivé okruhy státní závěrečné zkoušky (SZZ). Povinnými předměty jsou lingvistické disciplíny (fonetika a fonologie, morfologie, lexikologie, stylistika a syntax), ruská literatura (včetně úvodu do studia literatury), reálie a dějiny Ruska.

Učitelská profilace se skládá z oborové didaktiky, pedagogicko-psychologického modulu a pedagogických praxí.

Předměty dle potřeb PdF/MU zahrnují volitelné (oborové i neoborové) předměty, povinnou tělesnou východu a cizí jazyk (dle standardu MU), a také závěrečnou bakalářskou práci (3 navazující předměty).

V bakalářském studiu je třeba získat celkem 180 kreditů: 110 kreditů (oborová složka), 45 kreditů (učitelská profilace), 25 kreditů (předměty dle potřeb PdF/MU).

Obsah a rozsah státní závěrečné zkoušky je následující:

 • Ruský jazyk, literatura, dějiny a reálie Ruska vč. oborové didaktiky
 • Obhajoba bakalářské práce
 • Pedagogicko-psychologický základ pro bakalářské studium

Během studia jsou využívány nejen slovníky a odborné texty, ale i moderní technologie spojené s oborem (jazykové korpusy, vzdělávací internetové portály aj.), studenti se také orientují v moderní ruské literatuře a jsou schopni odkázat na adekvátní zdroje z teorie a didaktiky ruštiny.

Absolvent může pracovat jako asistent pedagoga, také se může uplatnit jako jazykový lektor v centrech volného času, na letních táborech s výukou jazyků, dále jako jazykový animátor v mateřských školách, jako pomocník učitele či jako pracovník ve školní družině a zájmových kroužcích. Může se též uplatnit jako instruktor v nespecializované výuce dospělých (např. ve firemních kurzech).

Výuka probíhá v prezenční a kombinované formě.

ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské studium dvouoborové

Specifikem bakalářského studia na PdF je přijímání studentů s nulovou znalostí ruského jazyka (od roku 2004). Přijatým studentům je v rámci CŽV nabízen týdenní Úvodní kurz RJ, který studentům pomůže lépe zvládnout nácvik azbuky, psaní a čtení v ruštině. Kurz se vypisuje týden před začátkem semestru. První ročník studia je zaměřen na intenzivní rozvoj jazykových dovedností studentů.

Bakalářské studium se skládá z oborové složky (obor 1, obor 2), učitelské profilace předmětů dle potřeb PdF/MU.

Oborová složka (obor 1) se skládá v povinných a volitelných předmětů, které tvoří jednotlivé okruhy státní závěrečné zkoušky (SZZ). Povinnými předměty jsou lingvistické disciplíny (fonetika a fonologie, morfologie, lexikologie, stylistika a syntax), ruská literatura (včetně úvodu do studia literatury), reálie a dějiny Ruska.

Učitelská profilace se skládá z oborové didaktiky, pedagogicko-psychologického modulu a pedagogických praxí.

Předměty dle potřeb PdF/MU zahrnují volitelné (oborové i neoborové) předměty, povinnou tělesnou východu a cizí jazyk (dle standardu MU), a také závěrečnou bakalářskou práci (3 navazující předměty).

V bakalářském studiu je třeba získat celkem 180 kreditů: 110 kreditů (obor 1 – 55 kreditů, obor 2 – 55 kreditů), 45 kreditů (učitelská profilace), 25 kreditů (předměty dle potřeb PdF/MU).

Obsah a rozsah státní závěrečné zkoušky je následující:

 • Ruský jazyk, literatura, dějiny a reálie Ruska vč. oborové didaktiky
 • Druhý obor vč. oborové didaktiky
 • Obhajoba bakalářské práce
 • Pedagogicko-psychologický základ pro bakalářské studium

Během studia jsou využívány nejen slovníky a odborné texty, ale i moderní technologie spojené s oborem (jazykové korpusy, vzdělávací internetové portály aj.), studenti se také orientují v moderní ruské literatuře a jsou schopni odkázat na adekvátní zdroje z teorie a didaktiky ruštiny.

Absolvent může pracovat jako asistent pedagoga, také se může uplatnit jako jazykový lektor v centrech volného času, na letních táborech s výukou jazyků, dále jako jazykový animátor v mateřských školách, jako pomocník učitele či jako pracovník ve školní družině a zájmových kroužcích. Může se též uplatnit jako instruktor v nespecializované výuce dospělých (např. ve firemních kurzech).

Výuka probíhá v prezenční a kombinované formě.

ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Magisterské studium jednooborové

Navazující magisterské studium sestává z oborové složky studia, učitelské profilace skupiny předmětů dle standardu Masarykovy univerzity (předměty k závěrečné práci, jazykové přípravy, tělesné výchovy apod. v rámci celouniverzitních předmětů).

Studiem magisterského stupně absolvent získá potřebné kompetence, které mu umožní podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů, pracovat jako učitel.

Oborová složka se skládá z povinných a volitelných předmětů, které tvoří jednotlivé okruhy státní závěrečné zkoušky (SZZ). Povinnými předměty jsou lingvistické disciplíny (historický vývoj ruštiny, lexikologie a stylistika ruštiny, syntax a praktická gramatika ruštiny), ruská literatura (vč. dětské literatury a povinné četby), překladová a praktická jazyková cvičení.

Učitelská profilace je tvořena pedagogicko-psychologickým základem, oborovědidaktickou složkou a reflektovanými pedagogickými praxemi.

Předměty dle standardu Masarykovy univerzity zahrnují volitelné předměty, cizí jazyk a závěrečnou diplomovou práci (3 navazující předměty).

V navazujícím magisterském studiu je třeba získat celkem 120 kreditů: 52 kreditů (oborová složka), 41 kreditů (učitelská profilace), 27 kreditů (předměty dle standardu Masarykovy univerzity).

Obsah a rozsah státní závěrečné zkoušky je následující:

 • Ruský jazyk, ruská literatura a oborová didaktika
 • Obhajoba diplomové práce
 • Pedagogicko-psychologický základ pro navazující magisterské studium

Absolvent je plně kvalifikován k výkonu profese učitele ruského jazyka na základní škole a na odpovídajícím stupni víceletých gymnázií. Mimo to je kvalifikován působit v mimoškolních (např. volnočasových) institucích. Je připraven zakládat své profesní jednání na dobře strukturovaných znalostech a dovednostech z oboru ruský jazyk.

Výuka probíhá v prezenční a kombinované formě.

učitelství ruského jazyka pro základní školy

Magisterské studium dvouoborové

Navazující magisterské studium sestává z oborové složky studia, učitelské profilace skupiny předmětů dle standardu Masarykovy univerzity (předměty k závěrečné práci, jazykové přípravy, tělesné výchovy apod. v rámci celouniverzitních předmětů).

Studiem magisterského stupně absolvent získá potřebné kompetence, které mu umožní podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů, pracovat jako učitel.

Oborová složka se skládá z povinných a volitelných předmětů, které tvoří jednotlivé okruhy státní závěrečné zkoušky (SZZ). Povinnými předměty jsou lingvistické disciplíny (historický vývoj ruštiny, lexikologie a stylistika ruštiny, syntax ruštiny), ruská literatura (vč. dětské literatury) a praktická jazyková cvičení.

Učitelská profilace je tvořena pedagogicko-psychologickým základem, oborovědidaktickou složkou (obor 1, obor 2) a reflektovanými pedagogickými praxemi.

Předměty dle standardu Masarykovy univerzity zahrnují volitelné předměty, cizí jazyk a závěrečnou diplomovou práci (3 navazující předměty).

V navazujícím magisterském studiu je třeba získat celkem 120 kreditů: 52 kreditů (obor 1 – 26 kreditů, obor 2 – 26 kreditů), 41 kreditů (učitelská profilace), 27 kreditů (předměty dle standardu Masarykovy univerzity).

Obsah a rozsah státní závěrečné zkoušky je následující:

 • Ruský jazyk, ruská literatura a oborová didaktika*
 • Druhý obor vč. oborové didaktiky
 • Obhajoba diplomové práce
 • Pedagogicko-psychologický základ pro navazující magisterské studium

Absolvent je plně kvalifikován k výkonu profese učitele ruského jazyka na základní škole a na odpovídajícím stupni víceletých gymnázií. Mimo to je kvalifikován působit v mimoškolních (např. volnočasových) institucích. Je připraven zakládat své profesní jednání na dobře strukturovaných znalostech a dovednostech z oboru ruský jazyk.

Výuka probíhá v prezenční a kombinované formě.


*okruhy otázek pro magisterskou státní závěrečnou zkoušku jsou k dispozici v záložce STUDIUM

učitelství ruského jazyka pro základní školy

Doktorské studium

Doktorský studijní program Didaktika cizích jazyků – Ruský jazyk.

 

Doktorské studium

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info