Pokyny k vypracování BP/DP na KRJaL – specifikace v návaznosti na Pokyn děkana 1/2015

Důležité odkazy na základní dokumenty:

 (viz zvláště odkaz: K realizaci závěrečných prací (bakalářských, diplomových, rigorózních
a závěrečných prací CŽV).

Rozsah diplomové práce je specifikován spolu s dalšími náležitostmi požadavkem katedry zpravidla (pokud vedoucí katedry nestanoví jinak) takto:

  • bakalářská práce (dále BP): min. 45 normostran, tj. 81 000 znaků včetně mezer (bez příloh)
  • diplomová práce (dále DP): min. 65 normostran, tj. 117 000 znaků včetně mezer (bez příloh)

 

Doporučení katedry: zaregistrování předmětu Seminář k BP/DP práci (sylabus předmětu viz IS).

 

Dle vlastního odborného zájmu a tématu práce si student zvolí vedoucího práce:

- lingvistika (S. Koryčánková, O. Truhlářová, A. Sokolova)

- didaktika (S. Koryčánková, J. Krejčí)

- literatura (O. Poddenezhna)

- dějiny, translatologie (A. Čermáková)

- reálie (A. Čermáková, J. Krejčí)

 

Student se sám domlouvá na konzultacích s vedoucím práce a aktivně je iniciuje v průběhu nejméně 3 semestrů (od stanovení tématu po odevzdání práce: Bakalářská/Diplomová práce-Projekt; Bakalářská/Diplomová práce; Bakalářská/Diplomová práce – Dokončení).

 

Výběr tématu:

  • Student si může vybrat téma bakalářské/diplomové práce v aplikaci Rozpisy témat. Svůj výběr neprodleně oznámí vedoucímu práce (dle tématu v Rozpisu témat).
  • Témata závěrečných prací mohou být vyhlášena opakovaně za podmínek originální interpretace a nového přístupu k tématu.
  • Student si vybere téma BP/DP na základě domluvy s vyučujícím, kterého osloví s konkrétním návrhem a požádá ho o vedení své BP/DP. Až poté bude toto téma studentem zadáno do aplikace Rozpis témat.

Jazykem BP je čeština (příp. slovenština) nebo ruština. DP se píšou v ruštině. 

Na základě stanoveného tématu student vypracuje Projekt k závěrečné práci (viz Pokyn děkana), který předloží vedoucímu práce.

Vedoucí práce a student společně přesně naformulují cíl práce (příp. hypotézu/y) a zvolí odpovídající metodické postupy pro realizaci závěrečné práce. Poté vypracuje student osnovu své budoucí práce a předloží ji ke schválení vedoucímu práce.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info